picture

ICME CME 2013 Organizing Committee

General Chairs:
Shuxiang Guo - Kagawa University, Japan
Yulin Deng - Beijing Institute of Technology, China
General Co-Chairs:
Jinglong Wu - Okayama University, Japan
Zengmin Tian - Navy General Hospital, China
James K. Mills - Univ. of Toronto, Canada
Jiping He - Arizona State University, USA
Max Q. -H. Meng - Chinese University of Hong Kong, China
Takashi Tamiya - Kagawa University, Japan
Koji Murao - Kagawa University, Japan
Yili Fu - Harbin Institute of Technology, China
Xiangyang Zhu - Shanghai Jiaotong University, China
Organizing Committee Chair:
Qinglin Wang - Beijing Institute of Technology, China
Organizing Committee Co-Chairs:
Xiaoying Tang - Beijing Institute of Technology, China
Shozo Tobimatsu - Kyushu University, Japan
Hisao Tachibana - Hyogo College of Medicine, Japan
Nicolas Franceschini - CNRS, France
Sadao Kawamura - Ritsumeikan University, Japan
Qiyong Guo - China Medical University, China
Yunliang Wang - Tianjin University of Tech., China
Tutorial/Workshop Chairs:
Junhai Wen - Beijing Institute of Technology, China
Wusheng Chou - Beihang University, China
Satoru Miyauchi - NI Infor. and Commun. Tech., Japan
Koichi Hirata - Dokkyo Medical University, Japan
Bao-Liang Lu - Shanghai Jiaotong University, China
Masahiko Kawanishi - Kagawa University, Japan
Invited/Organized Session Chairs:
Jiuhua Zhang - Beijing Institute of Technology, China
Ikuko Nishikawa - Ritsumeikan University, Japan
Koji Abe - Okayama University, Japan
Jun Niu - Shandong University, China
Yun Luo - Shanghai Jiaotong University, China
Anqi Qiu - National University of Singapore, Singapore
Dehua Chui - Peking University, China
Koji Ito - Ritsumeikan University, Japan
Yo-Ping Huang - National Taipei Uni. of Technology
Shun'ichi Doi - Kagawa University, Japan
Awards Committee Co-Chairs:
Hong Qing - Beijing Institute of Technology, China
Yong Shen - Roskamp Institute, USA
Toyoaki Nishida - Kyoto University, Japan
Yong Jeong - KAIST, Korea
Publications Chairs:
Nan Xiao - Beijing Institute of Technology, China
Satoru Takahashi - Kagawa University, Japan
Publicity Chairs:
Zheng Wang - Beijing Institute of Technology, China
Kunihiko Izuishi - Kagawa University, Japan
Satoshi Takahashi - Okayama University, Japan
Paul Wen - University of Southern Queensland, Australia
Kewei Chen - Banner Alzheimer’s Institute, USA
Takahiro Wada - Ritsumeikan University, Japan
Finance Chairs:
Hong Ma - Beijing Institute of Technology, China
Zhibin Song - Beijing Institute of Technology, China
Shunichi Yoshida - Kagawa University, Japan
Local Organizing Chair:
Xiaoqiong Li - Beijing Institute of Technology, China
Nan Xiao - Beijing Institute of Technology, China
Conference Secretariats:
Liwei Shi, Baofeng Gao & Tianyi Yan - Beijing Institute of Technology, China
Jin Guo & Chunfeng Yue - Kagawa University, Japan
Songyuan Zhang & Muye Pang - Kagawa University, Japan
Conference Web System Administrators:
Liwei Shi - Beijing Institute of Technology, China
Maoxun Li - Kagawa University, Japan